Obavijest za studente II ciklusa studija – VAŽNO

Poštovani studenti II ciklusa studija,

obavještavamo vas da je u vezi epidemiološke situacije, kao i vaših upita oko problema realizacije istraživačkog dijela projekata, Odbor za magistarski rad ERF-a donio sljedeće zaključke i preporuke:

Preporučuje se izabranim mentorima da kontaktiraju svoje kandidate, te da ih obavijeste da putem Odbora za magistarski rad Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta mogu podnijeti zahtjev za izmjenu strukture magistarskog rada, a sa istim naslovom teme.

OBRAZLOŽENJE: Svi kandidati koji zbog epidemiološke situacije (COVID-19) nisu u mogućnosti sprovesti istraživanje (nemogućnost kontakta sa potencijalnim uzorkom ispitanika itd), ali su u mogućnosti strukturu magistarskog rada prilagoditi temi koja je usvojena, preporučuje se da do 12.11.2020. godine podnesu zahtjev Odboru za magistarski rad Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (putem protokola i na mail adresu voditelja II ciklusa studija) za izmjenu strukture magistarskog rada.

U zahtjevu ukratko obrazložiti razloge izmjene strukture magistarskog  rada, obavezno se pozvati na broj Odluke kojom je odobrena tema, te dostaviti rad sa predloženom izmjenom strukture istog.

Kandidati koji zbog epidemiološke situacije (COVID-19) nisu u mogućnosti realizovati istraživanja, niti su u mogućnosti strukturu magistarskog rada prilagoditi odobrenoj temi, predlaže se da putem Odbora za magistarski rad Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta podnesu zahtjev za stavljanje  Odluke o usvojenoj temi van snage, te da po standardnoj proceduru podnesu zahtjev za dodjelu nove teme, imenovanje mentora, komisije za ocjenu i odbranu.

OBRAZLOŽENJE: Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju i objektivnu spriječenost za realizaciju istraživanja, kandidati čije su teme završnih magistarskih radova usvojene, a ne mogu se realizovati, preporučuje se da do 12.11.2020. godine putem Odbora za magistarski rad Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (putem protokola i na mail adresu voditelja II ciklusa studija) podnesu zahtjev za stavljanje teme van snage, kao i da predlože novu temu uz standardnu proceduru.

U zahtjevu o stavljanju teme van snage obavezno obrazložiti razloge , pozvati se na broj Odluke kojom je tema usvojena, te novi zahtjevom predložiti  temu po standardnoj proceduri koja je u skladu sa Pravilnikom o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli.

Odbor za magistarski rad ERF-a