Odluka Vlade TK-a

Vlada Tuzlanskog kantona je na 84. Redovnoj sjednici održanoj 10.07.2017. godine donijela Odluku kojom se konstatuje da prijedlog Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini ne ispunjava formalne uslove za davanje prethodne saglasnosti. Također, Vlada je zadužila Senat JU Univerzitet u Tuzli da ponovo razmotri broj studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini i to uzimajući u obzir odredbe Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, a koje su vezane za broj studenata na predavanjima i vježbama i način realizacije nastave i vježbi, optimalnu površinu prostora kao i broj i strukturu akademskog osoblja neophodnog za realizaciju nastave. Ukoliko Senat JU Univerzitet u Tuzli donese novu Odluku o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini u skladu Standardima i normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, u obavezi je da istu dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje, a da eventualni naknadni upis studenata organizuje putem novog upisnog roka.

Vlada TK-a

Informacija i izvještaji sa sjednica

KLIKNI