Treći ispitni rok

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene Novine TK“, broj: 7/16, 10/16 i 5/17) i člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta na sjednici održanoj 15.09.2017. godine, donio je Više…

Treći upisni rok

Na osnovu Odluke Senata broj:03-5796-2/17 od 15.09.2017.godine, Univerzitet u Tuzli O B J A V LJ U J E treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18.godini OBJAVA – TREĆI UPISNI ROK