Dokumenti – treći ciklus studija

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine TK“, broj: 7/16 i 10/16) i člana 52. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Tuzli, broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017. godine, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 08.02.2017. godine, utvrdio je Drugi prečišćeni tekst Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli, tako da isti glasi

PRAVILNIK O TREĆEM CIKLUSU STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ NA UNIVERZITETU U TUZLI

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine TK“, broj:7/16 i 10/16) i člana 52. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Tuzli, broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017. godine, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 20.02.2017. godine donio je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TREĆEM CIKLUSU STUDIJA – DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA koje ispunjavaju kriterije Pravilnika

ZAHTJEV ZA VRJEDNOVANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA