Uposlenici ERF-a učestvovali na Konferenciji u Kikindi

Uposlenici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjeka Poremećaji u ponašanju, dr.sc.Edin Muftić, docent i MA Adela Jahić, viši asistent su aktivno učestvovali u radu I stručno-naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Specifičnosti obrazovanja, vaspitanja i socijalne zaštite osoba sa smetnjama u razvoju“ koja je održana u Kikindi, 2-3. novembra, 2018. godine. Konferenciju je organizirao Pedagoški fakultet Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi. Tom prilikom su kolege prezentirale rezultate svojih naučno-istraživačkih radova a iskoristili su priliku i upoznati prisutne učesnike Konferencije o zastupljenosti studijskih programa na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu kao jedinoj visokoškolskoj ustanovi ovog tipa u Bosni i Hercegovini koja kao takva imaprepoznatljiv status. Inicirana je i uspostava saradnje sa predstavnicima navedenih visokoškolskih ustanova kao i ostalim zainteresiranim udruženjima učesnika Konferencije.