Pokrivenost nastave

Nastava na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli odvija se na temelju vlastitih kadrova i to: 2 redovna profesora, 12 vanrednih profesora,6 docenata i 5 viša asistenata. Pored toga, na Fakultetu su izabrani i saradnici bez zasnivanja radnog odnosa koji su angažovani na izvođenju vježbi. Da bi se nastava mogla kvalitetno i u cijelosti realizirati, na Fakultetu su angažovani i nastavnici i saradnici sa drugih fakulteta Univerziteta u Tuzli, istaknuti stručnjaci iz prakse, te spoljni nastavnici i saradnici sa drugih priznatih univerziteta u zemlji i inostranstvu.

Plan realizacije za nastavnike 2022/23 (K L I K N I

Plan realizacije za saradnike 2022/23(K L I K N I)