Nastavno osoblje

Nastavnici i saradnici sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta:

Dr.sc. Husnija Hasanbegović, redovni profesor
Dr.sc. Mirela Duranović, redovni profesor
Dr.sc. Ranko Kovačević, vanredni profesor
Dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, vanredni profesor
Dr.sc. Amela Ibrahimagić, vanredni profesor
Dr.sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanredni profesor
Dr.sc. Ševala Tulumović, vanredni profesor
Dr.sc. Amela Teskeredžić, vanredni profesor
Dr.sc. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor
Dr.sc. Edina Šarić, vanredni profesor
Dr.sc. Alma Dizdarević, vanredni profesor
Dr.sc. Milena Nikolić, vanredni profesor
Dr.sc. Alma Avdić, vanredni profesor
Dr.sc. Vesna Bratovčić, vanredni profesor
Dr.sc. Meliha Bijedić, docent
Dr.sc. Leila Begić, docent
Dr.sc. Dženana Radžo Alibegović, docent
Dr.sc. Edina Kuduzović, docent
Dr.sc. Lejla Kuralić-Čišić, docent
Dr.sc. Edin Muftić, docent
 Dr.sc. Senad Mehmedinović, viši asistent
Mr. sc. Admira Beha, viši asistent
Silva Banović, MA, viši asistent
Amila Mujezinović, MA, viši asistent
Hurma Begić, MA, viši asistent

Pored navedenih nastavnika i saradnika na Fakultetu je zaposlen i viši laborant:

Branka Babić, viši laborant

Da bi se nastava mogla kvalitetno i u cijelosti realizirati, na fakultetu su angažovani i nastavnici i saradnici sa drugih fakulteta Univerziteta u Tuzli, istaknuti stručnjaci iz prakse, te spoljni nastavnici i saradnici sa drugih univerziteta u zemlji i inostranstvu.