Fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je osnovan 1993. godine pod prvobitnim nazivom Defektološki fakultet, koji je 2004. godine promijenjen u današnji, prikladniji naziv. Otvaranju fakulteta su prethodile objektivne procjene koje su ukazivale da će trebati decenije da bi se zadovoljile potrebe za kadrom koji će raditi na edukaciji i rehabilitaciji osoba sa posebnim potrebama. Fakultet je za više od 2 decenije svog postojanja prošao kroz više razvojnih faza kontinuiranog mijenjanja i usavršavanja organizacionih i sadržajnih formi. Bez vlastitog kadra, nastavnika, saradnika, prostornih, materijalnih i drugih neophodnih resursa postepeno se razvijao i više-manje uspješno obavljao svoju djelatnost. Iako je dosadašnji period postojanja i rada Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta relativno kratak (jedan od „najmlađih“ fakulteta Univerziteta), oslanjajući se na vlastite snage i na resurse integriranog Univerziteta, te uz pomoć univerziteta iz okruženja, Fakultet je dostigao stepen priznate i prepoznatljive visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini ali i šire. Tome svjedoči veliki broj kvalitetnih nastavnika, saradnika, diplomiranih studenata sposobnih da budu potencijalni lideri u svojoj oblasti, magistara nauka, doktora nauka, realiziranih domaćih i međunarodnih projekata, značajan broj naučno-istraživačkih radova objavljenih u priznatim časopisima itd., što sve skupa predstavlja izvjesnu garanciju i za budući uspješan rad i razvoj.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli je visokoškolska ustanova koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada. Ima uspostavljenu naučno-istraživačku, edukacijsku i stručnu saradnju sa većim brojem srodnih fakulteta u regionu,  Evropskoj uniji i šire.

Organi Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su:

     Naučno-nastavno vijeće;
     Dekan fakulteta;
     Prodekani;
     Vijeće studijskog odsjeka i
 
     Voditelji Studijskog odsjeka.

Specijalna edukacija i rehabilitacija

 prof.dr.sc. Vesna Bratovčić

Logopedija i audiologija

prof.dr.sc. Lejla-Junuzović-Žunić

Poremećaji u ponašanju

prof.dr.sc. Meliha Bijedić

 

Pored navedenih Organa na fakultetu je rad organizovan i preko:

     Katedri;
Katedra za logopediju
Katedra za audiologiju
Katedra za intelektualne teškoće
Katedra za oštećenje vida
Katedra za motoričke poremećaje i hronične bolesti
prof.dr.sc. Edina Šarić
  
Predstavnika studenata u Vijeću.
Benjamin Avdić
Lejla Musić
Amila Rekić
Azra Sujoldžić

Fakultet ima i svoje izabrane predstavnike u organima Univerziteta i to u:

     Senatu


Osnovni cilj Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je razvijanje moderne evropske visokoškolske institucije koja će ustanovljavati, razvijati, štititi i prenositi znanje i sposobnosti kroz nastavu i naučno-istraživački rad i time doprinositi razvoju sposobnosti pojedinaca i društva, pružiti mogućnost građanima da, u skladu s propisima, uživaju korist visokog obrazovanja cijeli život
.

U vremenu brzih promjena i nesigurnosti, uspješna su ona društva koja kontinuirano stvaraju nova znanja, distribuiraju ih i otjelovljuju ih kroz tehnologiju, nove proizvode i usluge. Znanje postaje proizvod, a korporativna intelektualna svojina je već danas vrednija od fizičkih resursa. Investiranje u dobro obrazovanje proizvodi pametne i sposobne ljude. Investiranje u istraživanje i razvoj proizvodi pametne ideje. Sinergija navedenih znanja proizvodi pravo okruženje u kojem pametni ljudi mogu razvijati pametne ideje.

     VIŠE O FAKULTETU