Nastavni predmeti – Specijalna edukacija i rehabilitacija

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, na sva tri Studijska programa, izučava se ukupno 158 nastavnih predmeta od čega je 100 obaveznih i 54 izborna predmeta.

PRVA STUDIJSKA GODINA

Prva studijska godina je zajednička za sva tri Studijska programa, a zastupljeno je ukupno 10 obaveznih i 6 izbornih predmeta.

OBAVEZNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Fiziologija sa funkcionalnom anatomijom

1

5

Psihologija

1

4

Razvoj humane komunikacije i poremećaji

1

5

Inkluzivna praksa
1
6

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju I

1
6

Osnove humane genetike

2

5

Pedagogija

2

3

Uvod u logopediju

2

6

Sociopedagoške osnove poremećaja u ponašanju

2

6

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju II

2

6

IZBORNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Program poticanja predvještina pisanja

1

4

Konfliktologija i vršnjačka medijacija

1

4

Psihologija osoba sa onesposobljenjem

1

4

Osnove verbalne komunikacije

2

4

Volonterizam

2

4

Porodica i rehabilitacija

2

4

Student bira jedan izborni predmet iz prvog semestra i jedan iz drugog semestra.

Nastavni predmeti studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija

OBAVEZNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Neurologija

3

5

Opšta edukacijsko-rehabilitacijska dijagnostika i reedukacija

3

5

Uvod u intelektualne i razvojne  teškoće

3

5

Programi i metode rada sa djecom oštećena vida I

3

5

Motorički poremećaji i hronične bolesti

3

5

Programi i metode rada sa učenicima  oštećena vida I

4

6

Psihomotorni razvoj i rana rehabilitacija

4

5

Uvod u poremećaje autističnog spektruma

4

5

Istraživanje u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

4

4

Psihijatrija

4

4

Procjena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima I
5
5
Programi i metode rada sa učenicima oštećena vida II
5
6
Dijagnostičko-korekcioni postupci u rehabilitaciji vida I
5
5
Procjena u edukaciji i rehabilitaciji i izrada IEP-a
5
4
Kreativna terapija
5
5
Programi poticanja perceptivno motoričkih sposobnosti
6
5
Procjena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima II
6
4
Programi i metode rada sa djecom oštećena vida II
6
5
Inkluzivna edukacija i teškoće učenja
6
6
Rana intervencija u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
6
5
Profesionalna rehabilitacija
7
4
Odrasle osobe oštećena vida
7
4
Dijagnostičko-korekcioni postupci u rehabilitaciji vida II
7
6
Instrukcije u obrazovanju I
7
6
Orijentacija i mobilitet osoba  oštećena vida I
7
5
Rehabilitacijski programi za osobe treće životne dobi
8
5
Metode u edukaciji i rehabilitaciji djece sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima
8
3
Instrukcije u obrazovanju II
8
6
Orijentacija i mobilitet osoba  oštećena vida II
8
6
Programi podrške u radu sa osobama sa intelektualnim teškoćama
8
5
IZBORNI PREDMETI
Semestar
ECTS
Asistivna rehabilitacijska tehnologija
3
5
Romska djeca u sistemu odgoja i obrazovanja
3
5
Engleski jezik za društvene i humanističke nauke
3
5
Funkcionalna procjena osoba oštećena vida
4
5
Grupni rad u edukaciji i rehabilitaciji
4
5
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
4
5
Praktikum iz profesionalne rehabilitacije osoba oštećena vida
5
5
Edukacijsko senzomotorni programi
5
5
Rehabilitacija putem pokretai
5
5
Menadžment u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
6
5
Osobe sa Down sindromom
6
5
Oštećenja vida sa dodatnim utjecajnim teškoćama
6
5
Osnove radne terapije
7
5
Rehabilitacijsko savjetovanje
7
5
Nove tehnologije i pomagala u rehabilitaciji osoba oštećena vida
7
5
Suportivna terapija
8
5
Komunikacija osoba oštećena vida
8
5
Primjena računara u edukaciji i rehabilitaciji
8
5