Nastavni predmeti – Poremećaji u ponašanju

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, na sva tri Studijska programa, izučava se ukupno 158 nastavnih predmeta od čega je 100 obaveznih i 54 izborna predmeta.

PRVA STUDIJSKA GODINA

Prva studijska godina je zajednička za sva tri Studijska programa, a zastupljeno je ukupno 10 obaveznih i 6 izbornih predmeta.

OBAVEZNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Fiziologija sa funkcionalnom anatomijom

1

5

Psihologija

1

4

Razvoj humane komunikacije i poremećaji

1

5

Inkluzivna praksa
1
6

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju I

1
6

Osnove humane genetike

2

5

Pedagogija

2

3

Uvod u logopediju

2

6

Sociopedagoške osnove poremećaja u ponašanju

2

6

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju II

2

6

IZBORNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Program poticanja predvještina pisanja

1

4

Konfliktologija i vršnjačka medijacija

1

4

Psihologija osoba sa onesposobljenjem

1

4

Osnove verbalne komunikacije

2

4

Volonterizam

2

4

Porodica i rehabilitacija

2

4

Student bira jedan izborni predmet iz prvog semestra i jedan iz drugog semestra.

Nastavni predmeti studijskog programa Poremećaji u ponašanju

OBAVEZNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Fenomenologija poremećaja u ponašanju

3

6

Osnove socijalnog rada
3

5

Osnove krivičnog prava i postupka
3

4

Teorijske osnove intervencija
3

6

Psihološke osnove poremećaja u ponašanju
3

4

Kreativna i suportivna terapija
4

5

Teorija socijalnog uključivanja
4

5

Psihijatrija
4

4

Kriminologija
4

5

Porodična pedagogija
4

6

Teorije prevencije I
5

5

Socijalna politika
5

5

Tretman djece i mladih s  poremećajima u ponašanju I
5

5

Etika u sociopedagoškom radu
5

5

Uvod u penološku rehabilitaciju
5

5

Teorije prevencije II
6

5

Zatvorska subkultura
6

5

Tretman djece i mladih s  poremećajima u ponašanju II
6

5

Penologija
6

5

Institucionalni tretman u penološkoj rehabilitaciji
6

5

Individualni rad u zajednici I
7
5
Socijalna patologija
7
5
Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama I
7
5
Socijalna psihijatrija
7
5
Socijalnopedagoški rad   s maloljetnim delinkventima I
7
5
Individualni rad u zajednici  II
8
5
Posttretmanska zaštita
8
5
Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama II
8
5
Tretman ovisnika
8
5
Socijalnopedagoški rad   s maloljetnim delinkventima II
8
5
IZBORNI PREDMETI
Semestar
ECTS
Nasilje u mladenačkim vezama
3
5
Inkluzija u obrazovanju I
3
5
Engleski jezik za društvene i humanističke nauke 
3
5
Sociopedagoški aspekti nasilja u porodici
4
5
Inkluzija u obrazovanju II
4
5
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
4
5
Socijalni menadžment
5
5
Profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje
5
5
Specifičnosti osoba sa posebnim potrebama
6
5
Pedagogija slobodnog vremena
6
5
Prevencija u školi
7
5
Supervizija u sociopedagoškom radu I
7
5
Evaluacija u resocijalizaciji
7
5
Prevencija u lokalnoj zajednici
8
5
Supervizija u sociopedagoškom radu II
8
5
Diferencijacija i kriteriji za izbor tretmana
8
5