Specijalna edukacija i rehabilitacija

Studij specijalne edukacije i rehabilitacije utemeljen je na polisintezi interdisciplinarnih i transdisciplinarnih pristupa i savremenih spoznaja iz edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih, humanističkih, te drugih srodnih društvenih znanosti. Studentima ovog Programa omogućeno je sticanje znanja i vještina za različite profesionalne identitete, gdje stiču široki raspon kompetencija potrebnih u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i socijalnom uključivanju djece, mladih i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida. Kroz studij različitih kolegija studenti se potiču na holistički pristup, kao i na sticanje spoznaja o različitim problemskim područjima u čovjeka tokom rasta i razvoja (psihosomatske, somatopsihičke i psihosocijalne funkcije, tradicija, kulturni backgraund). To se odnosi također i na razvoj i primjenu različitih doktrina psihosocijalne rehabilitacije (integracija, inkluzija), kao i različite komplementarne i suportivne dijagnostičke, preventivne, edukacijske, terapijske i rehabilitacijske postupke.

Intelektualne teškoće kao grana specijalne edukacije i rehabilitacije poznata je i priznata u svijetu, a u Bosni i Hercegovini ima osamnaest-godišnju tradiciju obrazovanja stručnih kadrova. Obrazovanje nekada oligofrenologa danas specijalnih edukatora-rehabilitatora u Bosni i Hercegovini od osnivanja Defektološkog fakulteta 1993. godine permanentno prati savremene trendove i razvoj specijalne edukacije i rehabilitacije u svijetu, a stečena diploma priznata je u velikom broju razvijenih zemalja svijeta. Oštećenje vida kao grana specijalne edukacije i rehabilitacije poznata je i priznata u svijetu preko 80 godina, a u Bosni i Hercegovini ima petnaestogodišnju tradiciju obrazovanja stručnih kadrova. Obrazovanje iz područja oštećenja vida u Bosni i Hercegovini na Defektološkom fakultetu je od 1996. godine i permanentno prati savremene trendove i razvoj oštećenja vida u svijetu, a stečena diploma priznata je u velikom broju razvijenih zemalja svijeta. Razvoj discipline Motorički poremećaji i hronične bolesti kroz vrijeme, od nastanka pa do danas, manifestira se kroz ogroman broj doktrina, srodnih teorijskih i praktičnih modela, na različite načine i različitim terminologijama (engl. disability studies, special education and rehabilitation, sofrology, somato-therapies, occupational therapy, psychomotoric reeducation, itd.). U početku trećeg milenijuma savremeni trendovi u svim disciplinama su obojeni ekološkim i holističkim pristupima čiji je osnovni cilj spašavanje i respektiranje oboljelog pojedinca i terapeuta koji su sve više ugroženi. Zbog toga su potrebna određena znanja iz područja profesionalne etike, tehničko-tehnološkog progresa, kao i potrebe novih oblika interdisciplinarnih komunikacija. Prema projekcijama Svjetske zdravstvene organizacije s obzirom na savremeni način života i ugroženost pojedinca, dinamika pojavnosti hroničnih bolesti i povreda iznositi će 60% od ukupne svjetske populacije do 2020. godine. Ako se ovoj slici pridruže i posljedice ratnih dejstava na našim prostorima i zaostala neeksplodirana minska sredstva, jasna je potreba daljeg razvoja jedne ovakve naučne oblasti i na našim prostorima koja će slijediti svjetske savremene trendove za treći milenij i omogućiti poboljšanje kvalitete života pojedinca i zajednice u našem društvu.

Osnovni cilj univerzitetskog studijskog programa „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na I ciklusu studija je da studenti steknu teorijska znanja i praktične vještine iz prevencije, dijagnostike, rehabilitacije i edukacije osoba s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida svih dobnih skupina. Pored toga Studijski program je usmjeren na stvaranje  pozitivanog stava studenata o potrebi cjeloživotnog učenja i razvoja stručnih kompetencija. Izdani VII stepen stručne spreme nosiocu daje pravo korištenja zaštićenog stručnog zvanja Bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije i pravo na profesionalni rad u području prevencije, detekcije, dijagnostike i tretmana osoba s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima, oštećenjem vida i višestrukim smetnjama, svih dobnih skupina u odgojno-obrazovnim ustanovama (predškolskim, redovnim osnovnim i srednjim školama, ustanovama za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u razvoju), zdravstvenim ustanovama (oftalmološkim, neurološkim, psihijatrijskim, fizijatrijskim, pedijatrijskim dispanzerima i klinikama) i ustanovama socijalne zaštite (centri za socijalni rad; komisije za procjenu sposobnosti i određivanje niova podrške djeci i omladini ometenoj u psihičkom ili fizičkom razvoju; dnevni centri za tretman osoba sa smetnjama u razvoju; ustanove za boravak starih, bolesnih i iznemoglih; dom za djecu bez roditeljskog staranja); savjetovalištima, centrima za mentalno zdravlje, gerijatrijskim ustanovama, ustanovama nevladinog sektora i sl.

Nakon završenog studijskog programa „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na I ciklusu studija studenti će biti osposobljeni za:

prevenciju, rano otkrivanje i evidentiranje, dijagnostiku i tretman s osobama s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida;

korištenje bazičnih znanja i stečenih iskustava vezanih za razumijevanje koncepta intelektualnih teškoća, motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti i oštećenja vida;

primjenu vještina u smislu aplikacije stečenih saznanja u unapređenju svih područja razvoja osoba s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida;

individualni i timski rad;

analiziranje društvenog položaja i ostvarivanja prava osoba s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida;

edukaciju osoba s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida kako u segregacijskim uvjetima, tako i u uvjetima inkluzije;

primjenu adaptiranih rehabilitacijskih tehnologija u edukaciji i rehabilitaciji;
obuku o načinu korištenja specijalnih pomagala;

planiranje i provođenje specijaliziranih edukacijsko-rehabilitacijskih programa psihomotorne reeduakcije sa djecom sa višestrukim smetnjama, poremećajima iz autističnog spektra i poremećajima verbalne i neverbalne komunikacije;

integrisanje stečenih znanja (iz edukacijsko-rehabilitacijskih, medicinskih, pedagoških, psiholoških i socioloških nauka), te njihovu primjenu u rješavanju problema, donošenju odluka u praksi, te savjetovanju i informisanju osoba s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima, oštećenjem vida, višestrukim smetnjama, kao i njihovih porodica;

postupanje prema etičkim načelima struke;

samostalno učenje i korištenje stručne literature;

nastavak školovanja na II ciklusu studija iz područja specijalne eduakcije i rehabilitacije.