Studijski programi

STUDIJSKI PROGRAM LOGOPEDIJA I AUDIOLOGIJA

Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije.

STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

Studij specijalne edukacija i rehabilitacija utemeljen je na polisintezi interdisciplinarnih i transdisciplinarnih pristupa i savremenih spoznaja iz edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih, humanističkih, te drugih srodnih društvenih znanosti.

STUDIJSKI PROGRAM POREMEĆAJI U PONAŠANJU

Odsjek poremećaji u ponašanju bavi se primarnom prevencijom, detekcijom, identifikacijom, dijagnosticiranjem, ranim intervencijama i tretmanom, procesuiranjem i naknadnom brigom za djecu,  mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.