Nastavni predmeti – logopedija i audiologija

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, na sva tri Studijska programa, izučava se ukupno 158 nastavnih predmeta od čega je 100 obaveznih i 54 izborna predmeta.

PRVA STUDIJSKA GODINA

Prva studijska godina je zajednička za sva tri Studijska programa, a zastupljeno je ukupno 10 obaveznih i 6 izbornih predmeta.

OBAVEZNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Fiziologija sa funkcionalnom anatomijom

1

5

Psihologija

1

4

Razvoj humane komunikacije i poremećaji

1

5

Inkluzivna praksa
1
6

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju I

1
6

Osnove humane genetike

2

5

Pedagogija

2

3

Uvod u logopediju

2

6

Sociopedagoške osnove poremećaja u ponašanju

2

6

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju II

2

6

IZBORNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Program poticanja predvještina pisanja

1

4

Konfliktologija i vršnjačka medijacija

1

4

Psihologija osoba sa onesposobljenjem

1

4

Osnove verbalne komunikacije

2

4

Volonterizam

2

4

Porodica i rehabilitacija

2

4

 

Student bira jedan izborni predmet iz prvog semestra i jedan iz drugog semestra.

Nastavni predmeti studijskog programa Logopedija i audiologija

OBAVEZNII PREDMETI

Semestar

ECTS

Neurologija

3

5

Neuropsihologija

3

4

Poremećaji socijalne komunikacije

3

4

Audiologija i fonijatrija

3

6

Audiološka dijagnostika

3

6

Govorna akustika

4

5

Artikulacijsko i fonološki poremećaji

4

6

Logopedska dijagnostika

4

6

Fonetika

4

3

Teškoće u komunikaciji bilingvalnih osoba

4

5

Razvojni govorno-jezički poremećaji

5

6

Poremećaji tečnosti govora

5

6

Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga

5

4

Jezički razvoj osoba oštećena sluha

5

4

Sistemi komunikacije

5

5

Poremećaji glasa

6

6

Poremećaji čitanja i pisanja

6

6

Poremećaji matematičkih sposobnosti

6

4

Programiranje u rehabilitacijskoj audiologiji

6

5

Programiranje u edukacijskoj audiologiji

6

4

Disfagije i poremećaji hranjenja

7

6

Klinički praktikum u logopediji

7

4

Rehabilitacijska  audiologija I

7

6

Edukacijska  audiologija I

7

5

Audiološka protetika i asistivna tehnologija

7

4

Afaziologija

8

6

Motorički govorni poremećaji

8

5

Rehabilitacijska  audiologija II

8

5

Edukacijska  audiologija II

8

5

Klinički praktikum u audiologiji

8

4

IZBORNI PREDMETI

Semestar

ECTS

Profesionalna komunikacija u logopediji
3
5
Poticanje govorno-jezičkog razvoja
3
5
Engleski jezik za društvene i humanističke nauke
3
5
Psihologija gluhoće
4
5
Osnove neverbalne komunikacije
4
5
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
4
5
Bilingvizam gluhih
5
5
Uvod u znakovni jezik
5
5
Višestruke teškoće kod gluhih
5
5
Augmentativna i alternativna komunikacija
6
5
Menadžment poremećaja glasa
6
5
Forenzična akustika i fonetika
6
5
Kraniofacijalni govorni poremećaji
7
5
Klinička opservacija u logopediji
7
5
Prevencija komunikacijskih poremećaja
7
5
Profesionalno osposobljavanje osoba oštećena sluha
8
5
Industrijska audiologija
8
5
Menadžment u audiologiji
8
5