Uže naučne oblasti

Studij prvog ciklusa je organizovan kroz tri studijska odsjeka, šest katedri i četiri uže naučne oblasti. Senat Univerziteta u Tuzli je na sjednici odrzanoj 09. aprila 2014. godine donio Odluku o utvrdjivanju redizajniranih naučnih oblasti na fakultetima/Akademiji.

Studijski odsjek LOGOPEDIJA I AUDIOLOGIJA čine dvije katedre:
– Katedra za logopediju;
– Katedra za audiologiju.

Naučna oblast/područje: Društvene nauke;
Naučno polje: Edukacijske nauke;
Uža naučna oblast: Logopedija; Audiologija.

Studijski odsjek SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA čine tri katedre:
– Katedra za intelektualne teškoće;
– Katedra za oštećenje vida;
– Katedra za motoričke poremećaje i hronične bolesti.

Naučna oblast/područje: Drušvene nauke;
Naučno polje: Edukacijske nauke;
Uža naučna oblast: Specijalna edukacija i rehabilitacija.

Studijski odsjek POREMEĆAJI U PONAŠANJU čini jedna katedra:
    – Katedra za poremećaje u ponašanju.

Naučna oblast/područje: Drušvene nauke;
Naučno polje: Edukacijske nauke;

Uža naučna oblast: Poremećaji u ponašanju.