Kako se upisati?

Kako se upisati?

klikom na vodič za buduće studente mogu se pronaći sve neophodne informacije za upis na edukacijsko-rehabilitacijski fakultet!

Upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu obavlja se na osnovu javnog konkursa kojeg donosi Senat, a koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i Web stranici Univerziteta i  Fakulteta. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Prijava na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na propisanom obrascu, u roku utvrđenom Konkursom, studentskoj službi Fakulteta lično ili preporučeno putem pošte na adresu Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitetska 1, 75000, Tuzla, BiH.

Odabir kandidata vrši se na osnovu ostvarenog broja bodova prema opštim i pojedinačnim kriterijima, uspjehu na prijemnom ispitu i rezultatima eksterne mature. Maksimalni broj bodova ostvaren po svim kriterijima iznosi 100. Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova, ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

– opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi – maksimalno 50 bodova;
– pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz 2 predmeta – maksimalno 5 bodova:
• Bosanski/hrvatski/srpski jezik,
• Sociologija.
– prijemni ispit  polaže se kroz test iz predmeta srednje škole:
Biologija i Psihologija  maksimalno 40 bodova

– broj bodova po osnovu kriterija eksterne mature, maksimalno 5 bodova

Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita:

•  Berberović Lj.,  Hadžiselimović R. i  Sofradžija A.: Biologija za 2 razred opće gimnazije, Sarajevo 2002.
•  Međedović S.,  Hadžiselimović R. i Maslić E.: Biologija za 3 razred gimnazije, Sarajevo 2005.
•  Ćatić R.: Psihologija za 3 razred opće gimnazije, Sarajevo, 2003.

Prijemni ispit je eliminatoran, a polažu ga svi kandidati.

Kandidati s posebnim potrebama imaju pravo na prilagođeno polaganje prijemnog ispita uz obavezu da se pismeno obrate Centru za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli najkasnije 7 dana prije termina polaganja prijemnog ispita.

PRIMJER KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17 GODINU MOŽETE PREUZETI O V D J E

Plan upisa studenata u prvu godinu studija

U I godinu studija za akademsku 2020/21. godinu na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu planiran je upis 90 studenata i to:

Studijski program „Logopedija i audiologija“

  • 15 redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK;

  • 15 redovnih studenata koji se sami finansiraju u akademskoj 2020/2021.

Studijski program „Specijalna edukacija i rehabilitacija“

  • 15 redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK;

  • 15 redovnih studenata koji se sami finansiraju u akademskoj 2020/21.

Studijski program „Poremećaji u ponašanju“

  • 15 redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK;

  • 15 redovnih studenata koji se sami finansiraju u akademskoj 2020/21.

Redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.
Redovni studenti koji se sami finansiraju plaćaju školarinu u visini od 600,00 KM po semestru.