Konkurs za izbor u saradnička zvanja

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5491-1/19 od 21.10.2019.godine i broj: 03-3426-1-
10.3/20 od 30.07.2020. godine, te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 02/1-30-14534-3/20 od 15.12.2020. godine
raspisuje

KONKURS
za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa
sa punim radnim vremenom

Konkurs se može pronaći O V D J E