Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga – Rezultati ispita

R E Z U L T A T I  Z A V R Š N O G  I S P I T A
iz nastavnog predmeta „Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga“
III godina Studijski program: Logopedija i audiologija
1. I-22/16-L sedam (7)
2. I-28/15-L sedam (7)
3. I-28/15-L sedam (7)
4. I-4/16-L sedam (7)
5. I-15/16-L osam (8)
6. I-6/16-L osam (8)
7. I-53/15-L osam (8)
8. I-24/15-L osam (8)
9. I-35/16-L osam (8)
10. I-78/15-L osam (8)
11. I-19/16-L devet (9)
12. I-24/16-L devet (9)
13. I-20/16 devet (9)
14. I-1/16-L devet (9)
15. I-11/16-L devet (9)
16. I-7/16-L devet (9)
17. I-21/16-L devet (9)
18. I-18/16-L devet (9)
19. I-3/16-L devet (9)
20. I-8/16-L deset (10)

prof.dr.sc.Zamir Mrkonjić