Studentice drugog ciklusa učestvovale u studijskoj posjeti Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Dvosedmična studijska posjeta u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC) koji finansira Evropska Komisija, održana je od 13. do 24. maja 2019. godine. Studijsku posjetu je organizovao Odsjek za Logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj studijske posjete bio je upoznavanje sa znanstvenim metodama rada u logopediji i audiologiji i praktičnim radom koji se provodi na Odsjeku za Logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kako bi se studentice drugog ciklusa dodatno educirale i bolje pripremile za studiranje na trećem ciklusu.
Predstavnice Univerziteta u Tuzli su bile studentice na drugom ciklusu, Usmjerenje Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Dijana Rahmanović i Ana Sučić.
U okviru dvosedmične studijske posjete učesnici su imali priliku upoznati se sa radom Laboratorija za slušnu i govornu akustiku, Laboratorija za psiholingvistička istraživanja –POLIN, Laboratorija za potpomognutu komunikaciju, također prisustvovati nastavi iz Kolegija Neurorazvojni jezični poremećaji, Klinički praktikum u surdologiji, Hrvatski znakovni jezik i Sociopedagoški aspekti oštećenja sluha.
U okviru studijske posjete učesnici su imali priliku posjetiti Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, gdje je prezentiran praktičan rad sa pacijentima sa artikulacijsko-fonološkim poremećajima, poremećajima tečnosti govora, poremećajima iz autističnog spektra i pacijenata sa kohlearnim implantatima. Također su posjetili i Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži – Mali dom u Zagrebu.