Treća međunarodna konferencija ”Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”

U organizaciji Udruženja defektologa, edukatora – rehabilitatora ”STOL” u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu održana je treća međunarodna konferencija ”Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” u Sarajevu, 18.9-20.9.2020.godine; Hotel Hills, uz strogo poštivanje epidemioloških mjera zbog stanja izazvanog korona virusom.
Obraćajući se učesnicima konferencije u prvom dijelu, profesorica Univerziteta u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, s katedre za poremećaje u ponašanju, Dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, doc. govorila je o etiologiji poremećaja u ponašanju, dijagnostičko-klasifikacionim sistemima, prevalenci, razvojnim trajektorijama, refleksiji narušene porodične strukture i disfunkcionalnosti porodice na nastanak i razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema.
Konferenciji je prisustvovalo preko 150 učesnika, kombinirano uživo u Sali i online. Prezentirani su naučni, stručni i istraživački radovi iz oblasti edukacije i rehabilitacije, socijalne pedgogije, logopedije i audiologije. Dobro organizovanim stručnim skupom u saradnji domaćih stručnjaka sa kolegama iz susjednih zemalja, kolega iz zemalja EU, roditelja, studenata, profesora i drugih cilj je bio dati doprinos procesu unapređenja sistema podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, djeci s poremećajima u ponašanju i njihovim porodicama, odraslim osobama sa invaliditetom te unapređenju društva u cjelini.