OBAVJEŠTENJE: Zaključci Senata Univerziteta u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI                                                  

        SENAT    

Broj: 03-1640-1-1/20

Tuzla, 13.03.2020. godine                     

Na osnovu člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, na  Preporuku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, te na Prijedlog Kolegija Rektora u proširenom sazivu od 12.03.2020. godine i Prijedlog koordinacionog tijela, Senat Univerziteta u Tuzli donio je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

I

  1. Predavanja i auditorne vježbe na svim fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli, u periodu obustave nastave u učionicama, odnosno od 16.03.-25.03.2020. godine, organizirati i realizirati će se u vidu eNastave, korištenjem svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije, a u skladu sa tehničkim mogućnostima, u prostoru Univerziteta ili sa druge lokacije, o čemu će se sačiniti i dodatno Uputstvo kojim će se bliže urediti načini realizacije i evidentiranja eNastave.
  2. Svi oblici praktične nastave (vježbe), u navedenom periodu se obustavljaju, osim ukoliko je istu moguće realizovati u vidu eNastave.
  3. Nastava koja se realizuje izvan prostora Univerziteta, odnosno u nastavnim bazama Univerziteta u Tuzli se obustavlja u cijelosti.
  4. Ukoliko nastava na pojedinim fakultetima/Akademiji, odnosno nastavnim predmetima u smislu tačke I. podtačka 1. Zaključaka nije moguća, ista se obustavlja u naznačenom periodu, a nadoknaditi će se po sticanju uslova za to u svim slobodnim terminima nastave tokom petodnevne radne sedmice, uključujući i subotu, s tim da nastavnik izvršava svoje obaveze u 40-časovnom sedmičnom radnom vremenu.
  5. Odbrane diplomskih radova/magistarskih radova/doktorskih disertacija koju su već zakazane će se realizovati, ali samo uz prisustvo komisije i kandidata.
  6. Zadužuju se nastavnici i saradnici Univerziteta da za vrijeme obustave učioničke nastave konsultacije sa studentima obavljaju elektronskim putem.
  7. Preporučuje se studentima da se za vrijeme realizacije eNastave posvete učenju, pripremanju ispita i konsultacijama sa nastavnicima i saradnicima, elektronskim putem.
  8. U periodu iz tačke I. Zaključaka reducira se komunikacija Studentskih službi sa studentima na način da student telefonskim/elektronskim putem podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućih potvrda i sl. iz evidencije studentske službe.
  9. Otkazuju se sve aktivnosti koje podrazumijevaju okupljanja i direktne kontakte većeg broja osoba, a po ukazanoj potrebi za organizaciju sjednica NNV/UNV/drugih tijela fakulteta/Akademije, Univerziteta, iste će se organizirati elektronskim putem.

 II

Za realizaciju nastave iz tačke I Zaključaka zadužuju se dekani i prodekani za nastavu fakulteta/Akademije Univerziteta što podrazumjeva praćenje i evidentiranje organizacije i realizacije eNastave, kao i realizacije nastave (predavanja i vježbi) iz tačke I podtačke 4. Zaključaka koja će se morati nadoknaditi po sticanju uslova za uspostavu redovnog odvijanja nastavnog procesa.

III

Zadužuju se Rektor/Prorektori/Dekani fakulteta/Akademije te Direktor Studentskog centra (za studente koji koriste smještaj u paviljonima Studentskog centra Univerziteta) da se zaposlenici i studenti iz rizičnih kategorija i onih sa manifestnim simptomima respiratornih infekcija upute nadležnoj epidemiološkoj službi.

Za zaposlenike i studente izvan ove kategorije će se osigurati radni proces u promijenjenim uslovima, smanjenjem ličnih kontakata, pojačanim mjerama higijene prostora i opreme, pojačanom kontrolom ulaska u objekte i zadržavanja u istim.

IV

Kolegij Rektora će formirati Radnu grupu za davanje smjernica za realizaciju eNastave, po ukazanoj potrebi.

                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆA SENATA

                                                                                        Dr.sc. Nermina Hadžigrahić, red.prof.