ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine TK” broj 7/16), a u vezi sa članom 106. stavovi (6), (9) i (10), članom 107. stav (2) i članom 126. istog Zakona, te člana 52. stav (1) tačka k) Statuta JU Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli o donio je

O D L U K U
o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu

 

Odluka se nalazi na sljedećem L I N K U