ODLUKA o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2018/19. godini

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15 /17) i člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, po zahtjevu Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli broj: 1-9/09/19 od 09.09.2019. godine, Senat Univerziteta , donio je

ODLUKA
o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2018/19. godini

I

Organizuje se treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2018/19. godini za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje ispita iz najviše dva (2) nastavna predmeta.

II

Isitni termini iz tačke I organizirat će se u periodu od 23.09. do 27.09.2019. godine.
Studenti su obavezni prijaviti se za polaganje ispita putem Studentske službe fakulteta /Akademije do 20.09.2019. godine.

III

Upis studenata u akademsku 2019/20. godinu obavit će se najkasnije do 30.09.2019.godine.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se dekani fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli.

 

   PREDSJEDAVAJUĆA SENATA

   Dr.sc. Nermina Hadžigrahić, red.prof.