Posjeta „Domu za odgoj djece i mladeži“ u Osijeku

Uposlenici Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli: dr.sci. Edin Muftić, docent, Voditelj Odsjeka Poremećaji u ponašanju, dr.sci. Edina Kuduzović, vanredni profesor, Prodekan za nastavu i studentska pitanja i saradnica, MA Adela Jahić, viši asistent, su u utorak, 27.8.2019. godine posjetili Dom za odgoj djece i mladeži u Osijeku, R. Hrvatska koju predstavlja mr.sc. Goran Tubić, ravnatelj Doma.
Na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji, precizirani su oblici saradnje koji će se realizirati kroz razmjene iskustava ove dvije ustanove s fokusom na studijske posjete studenata Odsjeka Poremećaji u ponašanju kao i izvođenje dijela vježbi i obavljanja stručne prakse.
Zaključak sastanka je da je neophodno zajednički raditi da senzibilizaciji javnosti o aktivnijem uključivanju svih subjekata koji mogu doprinijeti osnaživanju kapaciteta maloljetnika u intervencijskom kontinuumu kroz permanetno jačanje profesionalnog identiteta socijalnih pedagoga.