Posjeta Selu mira Turija Lukavac

U Selu mira Turija Lukavac (Izvorni naziv Kinderzukunft Rudolf-Walther-Stiftung) je 24.09.2019. godine održan sastanak predstavnika Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa direktorom Ustanove, gosp. Osmanom Pozderovićem i saradnikom gosp. Osmanom Šestanom. Delegaciju Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta su činili: dr.sci. Edin Muftić, docent, Voditelj Odsjeka Poremećaji u ponašanju, dr.sci. Edina Kuduzović, vanredni profesor, Prodekan za nastavu i studentska pitanja i saradnica MA Adela Jahić, viši asistent. U srdačnom ambijentu i gostoprimstvu predstavnika Sela mira Turija Lukavac, potpisan je Sporazum o saradnji između ove dvije ustanove koji će se zasnivati na principima transparentnosti, partnerstva i saradnje kao i razmjeni informacija u oblasti podrške osobama kroz sprovođenje stručno-dijagnostičkog opservacionog tretmana maloljetnika sa problemima u ponašanju te tretmana za suzbijanje takvog ponašanja kao i ostalih aktivnosti vezanih za izradu i implementaciju zajedničkih projekata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, organizaciju seminara, treninga, okruglih stolova s ciljem jačanja stručnih kapaciteta obje Strane. Fokus će biti i na realizaciji studijskih posjeta studenata odsjeka Poremećaji u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek Poremećaji u ponašanju je prepoznao izuzetnu ulogu, doprinos i značaj ove ustanove u pružanju toplog obiteljskog okruženja sa adekvatnim podsticajima djeci u stanju socijalne potrebe kao preduvjeta zdravog ravoja ličnosti te svrstao ovu ustanovu od interesa sa razvoj i afirmaciju socijalnopedagoške misli i prakse.