Poziv za slanje radova

Poštovane kolege, čitaoci, autori, saradnici,

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli od 2018. godine izdaje novo izdanje časopisa Defektologija sa izmjenjenim nazivom – Istraživanja u edukaciji i rehabilitaciji (Research in Education and Rehabilitation). Razvoj defektološke nauke, teorije i prakse, ali suštinska promjena društvenog viđenja invalidnosti, rezultirali su, pored ostalog, izmjenom naziva defektologija u naziv edukacijsko-rehabilitacijska znanost. Samim tim, javila se potreba da se časopis Defektologija, koji je u kontinuitetu izlazio pune 23 godine, terminološki uskladi sa nazivom znanosti čije teorijske i praktične rezultate istražuje, prikazuje i unapređuje.

Prva dva broja časopisa Istraživanja u edukaciji i rehabilitaciji sadrže radove koji su prezentirani na I Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Održivi servisi podrške – perspektive i izazovi“ SUSTAIN 2018, koju je organizovao Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju “Soci” Tuzla u saradnji sa Ludwig-Maximilians-Universität München (Njemačka), Univerzitetsko-kliničkim centrom Tuzla, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Svjetskim univerzitetskim servisom Bosne i Hercegovine od 26.-28.9.2018 godine u Tuzli, BiH.

Ovom prilikom vas želimo obavijestiti da pripremamo 3 i 4 broj časopisa koji će izaći u junu i novembru 2019. godine. Stoga, pozivamo vas da pošaljete svoj rad, a instrukcije se nalaze u prilogu. Radovi se objavljuju dvojezično (Jedan od službenih jezika BiH i engleski jezik). Radovi koji se samo pošalju na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine biće prevedeni, te podliježu plaćanju prevoda. Rok za slanje radova je 06.05.2019. godine. Objavljivanje radova je besplatno.

Uputstva za autore mogu se pronaći na  L I N K U

Template za pisanje radova može se pronaći na L I N K U