Dokumenti – treći ciklus studija

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine TK“, broj: 7/16 i 10/16) i člana 52. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Tuzli, broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017. godine, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 08.02.2017. godine, utvrdio je Drugi prečišćeni tekst Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Više…