VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA (POSTUPAK PRIJAVE I OCJENE TEME ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA )

POSTUPAK PRIJAVE TEME ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA I POSTUPAK OCJENE

I PRIJAVA TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA     

student drugog ciklusa studija u trajanju od jedne godine ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog magistarskog rada nakon odslušanog prvog semestra, a najkasnije do kraja ljetnog semestra akademske godine u kojoj je upisan na drugi ciklus studija.

Temu magistarskog rada može predložiti nastavnik ili student u dogovoru sa nastavnikom koji u pravilu učestvuje u realizaciji nastave na drugom ciklusu studija, a koji je potencijalni mentor magistarskog rada.

Obrazložen prijedlog prijave teme dostavlja se Naučno-nastavnom vijeću putem Odbora za magistarski rad (3 primjerka: prijava teme i projekat), a prijavu potpisuju student i nastavnik. Elektronsku formu prijave sa prijedlogom projekta poslati voditelju drugog ciklusa studija. Urnek za prijavu teme može se pronaći O V D J E.

Mole se studenti da u prijavi obavezno navedu koje su akademske godine upisali drugi ciklus studija.

 Ako student nije u mogućnosti obezbijediti nastavnika za pripremu prijave teme, NNV  fakulteta će na zahtjev studenta, po prijedlogu Odbora, imenovati istog.

 

II OCJENA MAGISTARSKOG RADA

Završni magistarski rad se može predati na ocjenu i dalji postupak nakon položenih svih ispita i izvršenih svih drugih obaveza predviđenih studijskim programom i opštim aktima nadležnih organa Univerziteta.

Student je dužan, prije predaje magistarskog rada na ocjenu, predati svoj indeks u Studentsku službu Fakulteta radi sravnjenja ispitnih prijava u cilju utvrđivanja da li je student položio sve ispite, odnosno da li je stekao uslove za predaju rada na ocjenu.

Nakon toga, student je dužan pribaviti saglasnost mentora da je rad spreman za daljnju proceduru, odnosno postupak ocjene.

Četiri neuvezana primjerka magistarskog rada, zahtjev za ocjenu i  pismenu saglasnost mentora ( u 4 primjerka naslovljeno na predsjednika Komisije za ocjenu završnog magistarskog rada), student predaje na pisarnicu Univerziteta.

Završni magistarski rad kandidat mora predati na ocjenu i okončati isti odbranom završnog magistarskog rada najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od završetka posljednjeg semestra drugog ciklusa studija.